Algemene voorwaarden


Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden vooruit binnen 8 dagen na de factuur /e-mail datum factuuroverzicht. Betaling dient te geschieden in Euro middels overschrijving vooraf op onze bankrekening welke vermeld staat op de factuur.

 2. Indien de klant niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is zij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht levering op te schorten.

 3. Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Verzending

 1. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Het Stokpaardje streeft er naar om de artikelen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren. Is levering binnen deze 10 werkdagen niet mogelijk, dan krijg de klant hiervan bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

 2. Het verzenden van de artikelen geschiedt door TNT post. Overzicht tarieven voor verzenden binnen Nederland:

Soort pakket

Gewicht

Incl. BTW

Brievenbus

0-3 kg

€ 3,84

Basis pakket

0 - 10 kg

€ 6,95

Zeker pakket

10 - 30 kg

€ 13,25

Voor actuele tarieven verwijzen we u naar de website: www.tntpost.nl

 1. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. In dat geval is de klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten te vergoeden.

 2. Eventuele retourzendingen aan Het Stokpaardje zijn voor rekening van de klant, moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 3. Door aanvaarding van de te leveren goederen verklaart de klant zich met kwaliteit en kwantiteit van deze goederen akkoord en op dat moment gaat het eigendom en het risico over op de klant. Mocht de klant onverhoopt een beschadigde bestelling ontvangen, dient de klant Het Stokpaardje hiervan binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling in kennis te stellen. In geval dat de fout bij Het Stokpaardje ligt, zullen de producten kosteloos worden gerepareerd/vervangen.

 4. De klant dient de artikelen voldoende gefrankeerd terug te sturen naar Het Stokpaardje. Wanneer u verzuimt Het Stokpaardje in te lichten met betrekking tot vervoersschade of wanneer u dit te laat doet dan vervalt uw recht op garantie. 

 5. Indien de klant niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is zij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht levering op te schorten.  Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

 6. Als de koper (postadres) zich buiten Nederland bevindt is deze zelf aansprakelijk voor eventuele douanerechten en/of omzetbelasting.

Opspaarsysteem

 1. Om de verzendkosten tot een minimum te beperken is het ook mogelijk om bestelde spullen op te sparen (maximaal 3 maanden). Tijdens de bestelprocedure kun je bij opmerkingen aangeven dat je het artikel graag appart wilt laten zetten. De betalingvereisten blijft zoals boven vermeld gelden.
 2. Bij je laatste bestelling geeft je aan dat je de opgespaarde producten graag opgestuurd wilt hebben. Je krijgt van mij dan de uiteindelijke factuur met vermelding van de verzendkosten.

Afhalen

 1. Het is ook mogelijk om na overleg met mij de bestelde spullen bij mij af te halen (Arnhem).

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, op alle door ons aangegane overeenkomsten van Het Stokpaardje. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van artikelen aan onze klant.

 2. Onder ‘klant’ moet worden verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

 3. Door het plaatsen van een bestelling via de internetsite van www.HetStokpaardje.nl aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 5. Indien ook de klant verwijst naar zijn algemene voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing.

 6. Het Stokpaardje behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en Het Stokpaardje komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Het Stokpaardje gelden hierbij als bewijs.

 2. De door ons aan de klant verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De klant wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat zij zich niet met de inhoud kunnen verenigen.

 3. Informatie, afbeeldingen en mededelingen zowel mondeling als schriftelijk met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. Afwijkingen in o.a. gewichten, afmetingen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding. Afbeeldingen op foto kunnen qua kleur afwijken van de echte kleur.

Prijzen

 1. Onze prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. De actuele prijzen zijn die prijzen vermeld op de internetsite tijdens het moment van de bestelling, eventueel eerder gepubliceerde prijzen vervallen daarbij.

 3. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen prijzen niet verhoogd worden tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 5. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding en/of zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 6. De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld, en gelden voor levering binnen Nederland.
 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Door ons geleverde artikelen blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de klant aan ons verschuldigd is.

 2. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Het Stokpaardje aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Het Stokpaardje biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten kunnen schriftelijk bij ons worden opgevraagd.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Het Stokpaardje daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd hiervan in kennis te stellen, op straffe van verval van het recht van de klant.

 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Het Stokpaardje de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, zonder dat de wederpartij enig recht heeft op schadevergoeding.

 3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe – of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de klant of derden ontstaan door hele of gedeeltelijke na)leveringen van producten, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van producten of door de producten zelf.

 4. Wij zijn nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant.

 5. Indien Het Stokpaardje, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Overmacht

 1. In geval van overmacht is Het Stokpaardje niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 2. Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waardoor Het Stokpaardje haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Het Stokpaardje. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Persoonsgegevens

 1. De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Het Stokpaardje geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen; het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site; het kunnen doen van persoonlijke aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor de klant relevante informatie of nieuwsbulletins.

 2. De gegevens zullen in geen geval aan derden worden verstrekt.

Toepasselijk recht en Geschillen

 1. Op de door ons aangegane overeenkomsten alsmede deze leveringsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Diversen

 1. Het is niet toegestaan afbeeldingen, foto’s, teksten of anderszins, van de internetsite(s) van Het Stokpaardje over te nemen, te vermenigvuldigen danwel te gebruiken, zonder uitdrukkelijke toestemming van Het Stokpaardje.

 2. Klachten van de klant, die betrekking hebben op gebreken aan een door Het Stokpaardje geleverd product, moeten door de klant binnen 8 dagen na levering aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per e-mail info@hetstokpaardje.nl met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het bestelnummer waarmee de betreffende producten zijn besteld.
 3. Om de kosten zo laag mogelijk te houden maak ik geen gebruik van duur verpakkingsmateriaal maar gebruik ik spullen die ik net voorhanden heb. Dus geen dure dozen maar wel spullen die heel aankomen.

Het Stokpaardje is gevestigd in arnhem en staat ingeschreven bij de Kvk te Arnhem onder nummer 51017253. BTW nr: NL 160814595B01

Copyright © 2020 Het Stokpaardje. Webdesign door Renske Welie